Thời khóa biểu khối 6

Tháng Tám 31, 2015 3:08 chiều

Thực hiện từ 17/8/2015

Ngày Tiết 6A 6B
Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO
2 VAN – Tới TOAN – Dung
3 VAN – Tới NN – Thương
4 TOAN – Dung SU – Hạ
5 SINH – Hường KTCN – Dương
Thứ 3 1 SU – Hạ VAN – Tới
2 GDCD – Huế VAN – Tới
3 NN – Thương GDCD – Huế
4 KTCN – Dương DIA – Mến
5
Thứ 4 1 TOAN – Dung NN – Thương
2 NN – Thương SINH – Hường
3 TD – Thủy MT – Xoan
4 VAN – Tới TOAN – Dung
5
Thứ 5 1 SINH – Hường NN – Thương
2 NN – Thương SINH – Hường
3 NHAC – Sơn TD – Thủy
4 TCT – Dung NHAC – Sơn
5
Thứ 6 1 TD – Thủy TOAN – Dung
2 TOAN – Dung TD – Thủy
3 KTCN – Dương VAN – Tới
4 MT – Xoan TCV – Tới
5 TCV – Tới TCT – Dung
Thứ 7 1 TOAN – Dung LY – Hóa
2 LY – Hóa VAN – Tới
3 VAN – Tới TOAN – Dung
4 DIA – Mến KTCN – Dương
5 SH – Dung SH – Tới