Thời khóa biểu khối 6

Thực hiện từ 17/8/2015 Ngày Tiết 6A 6B Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO 2 VAN – Tới TOAN – Dung 3 VAN – Tới NN – Thương 4 TOAN – Dung SU – Hạ 5 SINH – Hường KTCN – Dương Thứ 3 1